استراتژی

 

 

1-     پایبندی به اجرای پروژه در مدت زمان مورد نیاز کارفرما مطابق با برنامه زمانبندی مصوب پروژه

2-     پایبندی به نحوه اجرا با کیفیت پروژه

3-     استخدام نفرات مجرب جهت اجرای پروژه

4-     نیروی انسانی برمبنای احترام به ارزش های انسانی

5-     رعایت کلیه موارد ایمنی جهت اجرای ایمنی پروژه ها