پرسنل کلیدی

 


مدیرعامل : سعید رحیمی  (مشاهده رزومه


 

مشاور مدیرعامل : قربانعلی نوحی (مشاهده رزومه)

 


مدیر پروژه : صمد صادق پور (مشاهده رزومه صفحه اول(مشاهده رزومه صفحه دوم)


 
مدیر بازرگانی و مناقصات : ژینو احمدپناه مشاهده رزومه