لیست قراردادها

 

 


شرکت فنی ومهندسی آروین پرتو (سهامی خاص )

خلاصه لیست قراردادهای اجرا شده شرکت  تا این تاریخ جهت محاسبه امتیاز در رتبه بندی صلاحیت شرکت های پیمانکاری

ردیف

موضوع قرارداد

نام کارفرما

تاریخ شروع

شماره قرارداد

تاریخ آخرین

مشاهده تصاویر

صورت وضعیت

1

تعمیرات اساسی واحد تصفیه گازGTU4

شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد

1383/03/12

275144

1383/06/25

مشاهده

2

انجام خدمات

شرکت  سیمان آبیک

1383/02/15

10159

1383/05/20

مشاهده

3

تهیه کروکی ونقشه ساخت قطعه مجزای لوازم یدکی

شرکت مهندسی ایکا

1379/04/19

7002

1379/05/20

مشاهده

4

انجام خدمات عملیات و بهره برداری

شرکت پالایش نفت تهران

1382/10/05

82-10-113

1383/04/25

مشاهده

5

انجام پروژه های اجرایی واحد بازرگانی

شرکت پتروشیمی بندرامام

1383/02/16

83/26

1383/05/30

مشاهده

6

تهیه کتابچه های فنی شامل نقشه ساخت و مشخصات فنی

شرکت پتروشیمی بندرامام

1378/02/20

78/10/ت د

1378/05/10

مشاهده

7

کنترل و نظارت کمی وکیفی برساخت قطعات یدکی

شرکت پتروشیمی بندرامام

1382/12/09

82/96/د

1385/02/30

مشاهده

8

تعمیرات اساسی واحد هیدروکراکر

شرکت پالایش نفت شازنداراک

1385/02/23

73-85-382

1385/04/10

مشاهده

9

خدمات اجرایی تعمیرات اساسی واحدهیدروژن و آیزدماکس 1

شرکت پالایش نفت تهران

1386/02/30

86-51-009

1386/04/13

مشاهده

10

تعمیرات اساسی واحدهای پالایشگاه

شرکت پالایش گاز شهیدهاشمی نژاد

1386/01/19

270259

1386/07/30

مشاهده

11

نظارت بر اجرای تعمیرات اساسی واحد تبدیل کاتالیستی

شرکت پالایش نفت تهران

1386/07/18

86-51-032

1386/12/01

مشاهده

12

اجرای عملیات روانکاری تاسیسات پالایشگاه

شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد

1385/12.01

279301

1386/12/28

مشاهده

13

انجام خدمات عملیات و بهره برداری

شرکت پالایش نفت تهران

1387/03/25

87-51-015

1387/12/04

مشاهده

14

انجام خدمات عملیات و بهره برداری

شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد

1385/06/21

275280

1387/10/10

مشاهده

15

انجام خدمات تخصصی ،دفتری ،حمل ونقل عمومی

شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد

1385/06/23

275283

1387/11/29

مشاهده

16

خدمات نظارت بر تعمیرات اساسی واحدهیدروژن و آیزدماکس 1

شرکت پالایش نفت تهران

1388/02/06

88-51-004

1388/04/03

مشاهده

17

انجام خدمات عملیات و بهره برداری

شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد

1387/09/01

275376

1389/09/20

مشاهده

18

انجام خدمات عملیات و بهره برداری

شرکت پالایش گاز ایلام

1387/04/15

310250

1389/08/12

مشاهده

19

مدیریت خدمات ساخت قطعات یدکی وتجهیزات صنعتی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

1380/02/23

50-81-10001

1380/05/25

مشاهده

20

مدیریت خدمات ساخت قطعات یدکی وتجهیزات صنعتی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

1391/12/01

915433

1394/10/20

مشاهده